Anti Sexual Squad

Anti Sexual Squad

Squad Members
Name E-mail Contact no
Pavithra T pavithratnaik@gmail.com 9741641554
Gurubasavanna M G gurumg2005@gmail.com 9739636623
Vasantha Kumar M cmn.vasanth@gmail.com 9902677199
Anil Kumar T anilkumarvit@gmail.com 9448618477
Gnanamurthy P B pbgtse@gmail.com 9008790219
Rajeshekar M N mn_rajashekara@yahoo.co.in 9741914159
Nandhini V.L sunandi7276@gmail.com 9741190311